Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

2. שילוט

 2.1 בעל עסק יעמוד בכל האמור בהוראות חוק עזר לגבעת שמואל (מודעות ושלטים), התשס"ג-2003, וכל חוק עזר אחר שיבוא במקומו.


2.2 בעל עסק ישלט את עסקו רק לאחר שהגיש לכך בקשה על פי טופס "בקשה להתקנת שלט/מודעה" ולאחר שקבל לכך רישיון מאת וועדת שילוט ולאחר ששילם את האגרה הקבועה בחוק, ויעמוד באמור במסמך "בקשה לרישיון להצגת שלט לשנת____"


2.3 בעל עסק לא יציג ולא יתלה ולא יפרסם  שלט ולא ירשה למי שפועל מטעמו להציגו, לתלותו ו/או לפרסמו ולא יגרום לפרסומו, אלא לאחר שקיבל לידיו רישיון להצגתו ובהתאם לתנאי הרישיון. לצורך קבלת הרישיון על בעל העסק להגיש בקשה להיתר ולפעול בהתאם לקבוע בהוראות חוק העזר הנ"ל.

עבור לתוכן העמוד