Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

ישיבות מליאה 2014
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 12/2014 - 24.12.2014»

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 11/2014 - 26.11.2014»

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 4/2014 - 29.9.2014»

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 10/2014 - 27.8.2014»

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 9/2014 - 30.7.2014»

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 8/2014 - 29.6.2014»

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 3/2014 - 29.6.2014»

קובץ שמע מישיבת מליאה מן המניין מספר 7/2014 - 21/5/2014»

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 6/2014 - 30.4.2014»

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 5/2014 - 23.3.2014»

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 4/2014 - 26.2.2014»

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 3/2014 - 29.01.2014»

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 2/2014 - 26.01.2014»

 
הוראות הפעלה:
← יש ללחוץ על הקובץ המועדף.
← עם פתיחת החלון החדש יש לבחור באופציה 'הורד'.
← כעת יש לבחור באופציה מועדפת - שמיעת הקובץ או שמירתו ע"ג המחשב האישי.

קובץ שמע מישיבת מליאה מן המניין מספר 12/2014 מיום 24/12/2014»

קובץ שמע מישיבת מליאה מן המניין מספר 11/2014 מיום 26/11/2014»
חלק 1
חלק 2
חלק 3

קובץ שמע מישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 4/2014 מיום 29/9/2014»
חלק 1
חלק 2
חלק 3
חלק 4
חלק 5

קובץ שמע מישיבת מליאה מן המניין מספר 10/2014 מיום 27/8/2014»

קובץ שמע מישיבת מליאה מן המניין מספר 9/2014 מיום 30/7/2014»

קובץ שמע מישיבת מליאה מן המניין מספר 8/2014 מיום 29/6/2014»

קובץ שמע מישיבת מליאה מן המניין מספר 7/2014 מיום 21/5/2014»
חלק 1
חלק 2
חלק 3


קובץ שמע מישיבת מליאה מן המניין מספר 6/2014 מיום 30/4/2014»

קובץ שמע מישיבת מליאה מן המניין מספר 5/2014 מיום 23/3/2014»

קובץ שמע מישיבת מליאה מן המניין מספר 4/2014 מיום 26/2/2014»
חלק 1
חלק 2
חלק 3


קובץ שמע מישיבת מליאה מן המניין מספר 3/2014 מיום 29/1/2014»

קובץ שמע מישיבת מליאה מן המניין מספר 2/2014 מיום 26/1/2014»
חלק 1
חלק 2
חלק 3
חלק 4
חלק 5
חלק 6
חלק 7

עבור לתוכן העמוד