Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

הודעה בדבר האפשרות להקצאת מבנה בגוש 6191 חלק מחלקה 13 בגבעת שמואל וזאת למטרת פעילות תנועת נוער

על פי נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית, כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001, וכפי שתוקן בחוזרי מנכ"ל 6/2002, 7/2004, 7/2005 ו-5/2007 (להלן – "נוהל הקצאות"), מודיעה בזאת עיריית גבעת שמואל, כי נתקבלה בידי ועדת ההקצאות של העירייה בקשתה של עמותת "תנועת בני עקיבא בישראל" להקצות לה מבנים בשטח של 540 מ"ר (נוספים) בקרקע הידועה כגוש 6191 חלק מחלקה 13 ברחוב עוזי חיטמן 4 בגבעת שמואל (להלן – "המבנה"), וזאת למטרת פעילות תנועת נוער.

על פי הפרוגרמה הקרקע מיועדת למבני ציבור ועליה בנוי מבנה המשמש בפועל לתנועת הנוער בני עקיבא.
כל המעונין בהקצאת הקרקע לידיו לאותו שימוש ו/או לשימושים אחרים, מוזמן להגיש לוועדת ההקצאות של העירייה, בקשה מסודרת להקצאה, בצירוף כל הנתונים והמסמכים המחויבים מכוח נוהל ההקצאות, ובאופן המפורט בנוהל ההקצאות – וזאת תוך 60 ימים ממועד פרסום הודעה זו.
נוהל ההקצאות מפורסם באתר העירייה.

וועדת הקצאות

עבור לתוכן העמוד