Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

הודעה בדבר האפשרות לתוספת הקצאת למבנה בגוש 6191 חלקה 13 בגבעת שמואל

הודעה בדבר האפשרות לתוספת הקצאת למבנה בגוש 6191 חלקה 13 בגבעת שמואל

על פי נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית, כפי
שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001, וכפי שתוקן בחוזרי מנכ"ל 6/2002, 7/2004, 7/2005 ו-5/2007 (להלן – "נוהל הקצאות"), מודיעה בזאת עיריית גבעת שמואל, כי נתקבלה בידי ועדת ההקצאות של העירייה בקשתה של עמותת "בית מדרש קהילתי - גבעת שמואל" לתוספת הקצאה למבנה בשטח של 206 מ"ר בקרקע הידועה כגוש 6191 חלקה 13 ברחוב עוזי חיטמן 4 בגבעת שמואל (להלן – "המבנה"), וזאת למטרת פעילות בית מדרש קהילתי/בית כנסת

על פי הפרוגרמה הקרקע מיועדת למבני ציבור ועליה בנוי מבנה המשמש בפועל לבית הכנסת "בית מדרש קהילתי".
כל המעונין בהקצאת הקרקע לידיו לאותו שימוש ו/או לשימושים אחרים, מוזמן להגיש לוועדת ההקצאות של העירייה, בקשה מסודרת להקצאה, בצירוף כל הנתונים והמסמכים המחויבים מכוח נוהל ההקצאות, ובאופן המפורט בנוהל ההקצאות – וזאת תוך 60 ימים ממועד פרסום הודעה זו.
נוהל ההקצאות מפורסם באתר העירייה.

וועדת הקצאות

עבור לתוכן העמוד