Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרז מס' 7/2020 - הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי אחזקת תאורת רחובות בעיריית גבעת שמואל

13/02/2020

1. עיריית גבעת שמואל (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת שירותי אחזקת תאורת רחובות בעיריית גבעת שמואל (להלן: "השירותים ו/או העבודות"), וזאת על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז.

2. התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי העירייה, ברח' בן גוריון 24, גבעת שמואל בימים א'-ה' בשעות 8:30 – 15:30, תמורת סך של 300 ש"ח, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה במועדים האמורים לעיל.

3. מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה, בסך של 3,750 ₪. הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך 25.5.2020 .

4. בחירת הזוכה תיעשה עפ"י הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

5. שאלות ובקשות להבהרה ניתן להעביר עד לתאריך 19.02.2020 ועד לשעה 13:00 בדוא"ל: yehuditn@givat-shmuel.muni.il

6. את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום   26.02.2020 בשעה 15:00.

7. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור  במסמכי המכרז.

יוסי ברודני          
ראש עיריית גבעת שמואל

 

ועדת המכרזים תתכנס לישיבת פתיחת מעטפות ביום 26.2.2020 בשעה 18:15, בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 24, בקומה שניה באולם שטדה.

 


 

עבור לתוכן העמוד