Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

עיריית גבעת שמואל - מכרז פומבי מס' 38/2019: הזמנה לקבלת הצעות לאספקה והתקנה של משטחי בטיחות מסוג גומי ומסוג דשא סינטטי במתקני חצר בגבעת שמואל

17/04/2019

 

1. עיריית גבעת שמואל (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות, כדלקמן:
(1) פרק 1 -  לאספקה והתקנת משטחי בטיחות מסוג גומי במתקני חצר בגבעת שמואל בעלי תו תקן ישראלי 1498 (להלן: משטחי הגומי").
(2) פרק 2- לאספקה והתקנת משטחי בטיחות מסוג דשא סינטטי במתקני חצר בגבעת שמואל בעלי תו תקן ישראלי 1498 (להלן: "משטחי הדשא").
הכל על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטות להלן במסמכי המכרז, המפרט הטכני, החוזה ונספחיו (להלן: "העבודות").

2. התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי העירייה, ברח' בן גוריון 24, גבעת שמואל בימים א'-ה' בשעות 9:00 – 13:00, תמורת סך של 400 ש"ח, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה במועדים האמורים לעיל.

3. מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה, בסך של 10,000 ₪. הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך 08.08.2019.

4. בחירת הזוכה תיעשה עפ"י הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

5. שאלות ובקשות להבהרה ניתן להעביר עד ליום 29.4.2019 ועד לשעה 13:00 בדוא"ל: shiranf@givat-shmuel.muni.il

6. את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, צירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום  06.05.2019 בשעה 15:00.

7. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור  במסמכי המכרז.

יוסי ברודני          
ראש עיריית גבעת שמואל


 

במכרז פומבי מס' 38/2019 לאספקה והתקנה של משטחי בטיחות מסוג גומי ומסוג דשא סינטטי במתקני חצר בגבעת שמואל זכו החברות הבאות: בפרק 1- מאור ושחר פרויקטים בע"מ. בפרק 2- כרמל פלור דיזיין בע"מ.

 

עבור לתוכן העמוד