Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא
  1 2 3 4 5

  הודעה על הגשת בקשות לתמיכה להשלמת בתי כנסת

  4/06/2017

  ניתנת בזאת הודעה על מועד להגשת בקשות תמיכה לשנת 2017 עפ"י נוהל תמיכות
  במוסדות ציבור ברשויות מקומיות כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד
  הפנים 4/2006 (להלן-"הנוהל) להשלמת בניית בתי כנסת בלבד.

  המוסדות הזכאים לתמיכה הם מוסדות שהינם עמותות שלא על מנת לקבל רווח
  הרשומות כדין ואשר פועלות בתחום גבעת שמואל כבתי כנסת המצויים בבניה
  ולקראת השלמה.

  מועד אחרון להגשת הבקשות לתמיכה הינו יום 29.6.2017

  בקשה שלא תוגש עד המועד הנ"ל או לא יצורפו לה כל המסמכים הדרושים-לא תידון.
  עוד מובהר כי בקשות אשר לא ימולאו כראוי , או אשר לא יצורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל.

  למגישי הבקשות לקבלת תמיכות מובהר בזאת, כי אין ודאות בקבלת התמיכה ומתן התמיכות לשנת 2017 מותנה ביכולת התקציבית של העירייה ובכפוף לתקציב שיאושר על ידי מליאת מועצת העיר, ובהתאם לנוהל, תבחיני התמיכה, קריטריונים של ועדת המשנה והחלטת ועדת התמיכות.

  בכבוד רב,
  גבי חדד-מנכ"ל
  ויו"ר ועדת תמיכות

   

   

  עבור לתוכן העמוד