Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

ערעור על דוחות חנייה

בקשות לביטול דוח יש לשלוח בדואר עד 30 יום מהמועד בו הומצאה הודעה לתשלום קנס בדואר רשום.
בבקשה יש לציין:

  • פרטים מלאים של הפונה (שם ומשפחה, מספר תעודת זהות וכתובת מלאה).
  • מספר הדוח ומספר הרכב.
  • יש לצרף מסמכים התומכים בבקשה.

בקשות להישפט יש להגיש תוך 90 יום ממועד קבלת הדוח.

 

טופס בקשה לביטול / ערעור על דוח

 

תשובה/החלטת התובעת העירונית שהינה הסמכות הבלעדית לביטול דוחות חניה, תשלח בדואר לכתובת שמצוינת במכתב הפונה.
דוחות שאינם משולמים - 90 יום ממועד בו הומצאה הודעת תשלום קנס יקבלו תוספת פיגורים עפ"י חוק ויועברו להליך אכיפת גביה.

פקודת מיסים (גביה) מאפשרת לעירייה לבצע הליכים לגביית הקנסות עפ"י חוק לרבות עיקולי בנק, עיקולי רכב ומטלטלין וכל זאת לצורך גביית חובות העירייה.

ניתן לשלם דוחות חניה בסניפי הדואר ו/או  בכרטיס אשראי ברשות החניה. בטלפון: 03-5319234/5.

 

 

עבור לתוכן העמוד